Styrelse

För kontaktuppgifter till styrelsen se här: kontakta styrelsen.

Om vårt styrelsearbete
Hur vår styrelse är uppbyggd och vilka mandatperioder som gäller beskrivs i våra stadgar:
“Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter vilka samtidigt väljs av föreningen för en period för ett eller två år[…] “

Exempel på uppdrag som vår styrelse sysslar med är: 
Boende kontrakt/information – Hantera överlåtelser/tillsyn, uthyrning av P-platser, upprätta löpande Bobrev m.m .
Fastighet – Underhållsplan, offerter/serviceavtal, kontakt med Sydsverige m.m .
Ekonomi – Årsredovisning, budget, bokslut m.m, löpande kontakter med bolaget som hanterar ekonomisk förvaltning.
Säkerhet – Brandskydd, nycklar m.m.
Projekt – Trädgård, inglasning av balkonger, laddplatser i garage m.m.

I vanliga fall hålls ett styrelsemöte en gång i månaden, och det kan ta ca 3 timmar. Samt tillkommer några extrainsatta möten inför t.ex. fastställande av budget och inför årsstämman.
Tiden man spenderar på uppdraget som styrelsemedlem varierar baserat på vilken roll man har och vilka projekt man är involverad i.
En nyinvald styrelsemedlem ska dock inte behöva räkna med mer än 2 timmar per vecka utöver styrelsemöten. Det kan bli en del mer jobb än så för en ledamot med fler och större uppdrag.

Styrelse i bostadsrättsförening
I varje bostadsrättsförening finns det en styrelse som fattar beslut om frågor som rör den löpande driften av bostadsrättsföreningen. Styrelsens ansvar innefattar bland annat att:

  • ansvara för den löpande verksamheten i föreningen (t ex ta in offerter eller fördela löpande arbete till den tekniska förvaltningen)
  • kalla medlemmarna till föreningsstämman
  • företräda föreningen
  • ansvara för att årsredovisningar upprättas
  • rätta sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut

Ersättning
Föreningen bestämmer tillsammans på årsstämman vilket arvode styrelsen skall få för det kommande året och för närvarande är det 2 prisbasbelopp som fördelas fritt av styrelsen. I runda svängar betyder detta ca. 5000-15000 kr per styrelsemedlem beroende på deltagande under ett år.